Probi Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

First in Probiotics

VD-ORD

Våra globala partnerskap är nyckeln till tillväxt

 

2021 har varit ett år med många ljuspunkter men även en del utmaningar. Trots en utmanande extern miljö hade vi vårt näst bästa år någonsin försäljningsmässigt. Vi ingick under året ett flertal globala partnerskap som kommer att vara viktiga för att vi ska nå våra tillväxtmål framöver.

Våra tillverkningsanläggningar har fått en ordentlig uppgradering vilket är en nyckel till förbättrad lönsamhet men även en effektivare resursanvändning. Vi har under året formulerat en tydlig hållbarhetsstrategi som är integrerad med våra tre strategiska fokusområden.

 

Tom Rönnlund

 

 

”Det känns hedrande att några av världens största hälsobolag väljer oss, Probi, som partner för vetenskapligt dokumenterad probiotika.”

 

Probi i korthet

Nettoomsättning MSEK

658

Rörelseresultat MSEK

109

EBITDA-marginal

28

%

Medarbetare

175


Nettoomsättning

MSEK

Nettoomsättning

Rörelseresultat

MSEK

Rörelseresultat

EBITDA-marginal

%

EBITDA-marginal

Ökande hälsointresse driver efterfrågan

Globalt omsattes probiotiska kosttillskott inom detaljhandeln till ett värde av närmare 7 miljarder USD under 2021. Mellan 2021 och 2026 förväntas den genomsnittliga tillväxten ligga runt 3,7 % globalt.

Allt fler blir medvetna om hur kroppens matsmältningssystem påverkar hälsan. Det har  påverkat efterfrågan på probiotika i form av berikade livsmedel, inte minst under pandemin. Efterfrågan förväntas vara fortsatt hög framöver. 

Marknad och produkter

Försäljningsvärdet av probiotika i konsumentledet uppgick till nästan 7 miljarder USD under 2021. Största marknaden var USA där värdet av probiotiska kosttillskott uppgick till cirka 2,3 miljarder USD 2021. Den amerikanska marknaden stod för knappt 35 % av den globala marknaden. Näst största marknaden var Kina som vuxit senaste åren och uppgick till cirka 900 MUSD 2021. Italien är tredje största marknaden med ett värde på 673 MUSD.

2285

MUSD

1:a: USA

901

MUSD

2:a: Kina

673

MUSD

3:a: Italien

Försäljning probiotiska tillskott i världen

Region Americas, 34 %

Region APAC, 34 %

Region EMEA, 27 %

Övriga världen, 5 %


Probis nettoomsättning per marknad

Region Americas, 74 %

Region EMEA, 19 %

Region APAC, 7 %


Probis intäktsfördelning per kategori

Varuförsäljning, 98 %

Royalty, 2 %


Marknader

Marknadstrender

Probis produktområden

Hälsoområden

Strategi

Tillväxt

Probis tillväxtmål är att fördubbla omsättningen inom fem till sju år.

Probi fortsätter att satsa stora resurser för att öka närvaron på viktiga tillväxtmarknader. Tillväxten genereras både genom nya kunder och fördjupade samarbeten med befintliga. Under 2021 inleddes ett flertal nya samarbeten med kunder som förväntas bidra till Probis tillväxt i Asien och Europa.

Den organiska tillväxten ska kompletteras med långsiktiga strategiska partnerskap och förvärv inom relevanta områden. Partnerskapet med Blis, som inleddes under 2021, ger Probi möjlighet att erbjuda sina kunder produkter inom nya hälsoområden. 

Tillväxt EMEA

17

%

Ökad nettoomsättning i region EMEA

Nya kunder

4

Antal nya globala nyckelkunder under 2021

Tillväxt

-3

%

Förändring nettoomsättning koncernen mot föregående år

Strategi

Innovation och utveckling

Probis vetenskapliga förankring och satsning på klinisk forskning har resulterat i att Probi idag har fyra kliniskt väl dokumenterade huvudområden inom maghälsa, immunförsvar, benhälsa och järnupptag, och över 400 godkända patent.

Forskning och utveckling är en tidskrävande process varför Probi ser många fördelar med att samarbeta med externa partners. Givet den gedigna kunskap och vetenskapliga förankring som finns i Probi får vi ofta erbjudanden om samarbeten som leder till forsknings­projekt med både industripartners och oberoende universitets­grupper. Probi är forskningsdrivet och utvärderar kontinuerligt nya funktionsområden inom probiotika.

Antal patent

416

43 nya patent godkändes under 2021.

Publicerade studier 2021

3

Studier inom järnhälsa, benhälsa och toleransstudie på nyfödda

Investeringar i FoU

40

MSEK

Investeringar i forskning och utveckling 2021 motsvarande 6 % av nettoomsättningen

Strategi

Tillverkning

Genom ett konsekvent arbete och en strukturerad process för ständiga förbättringar har Probi idag en tillverkningsprocess som kan leverera probiotika med den kvalitet Probis kunder kräver.

Med de två egna produktionsanläggningarna i USA har Probi en fullt integrerad produktionsprocess. Probi erbjuder idag ett stort utbud av probiotiska produkter genom egen tillverkning eller i samarbete med strategiska partners. All tillverkning sker enligt god tillverkningssed och Probi granskas löpande av kunder, partners, myndigheter samt oberoende tredje­partsrevisorer.

Vattenförbrukning

-60

%

Investeringar i ökad effektivitet har bidragit till minskad vattenförbrukning i produktionen

Produktionsanläggningar

2

Probi har två egna produktionsanläggningar i USA.

Vårt arbete med hållbarhet

En naturlig utveckling av Probis fokus på hälsa och välbefinnande är att arbeta för en hållbar verksamhet. Därför har ytterligare åtgärder vidtagits under 2021 för att verka för en hållbar framtid och tillgodose våra intressenters behov och ambitioner.

Detta har resulterat i en ny hållbarhetsstrategi som är kopplad till FN:s 17 globala hållbarhetsmål, där Probi i huvudsak fokuserar på tre mål.

Probiotika för ökad hälsa och en friskare planet

Bidra till hälso­sammare liv 

Våra produkter bidrar till bättre hälsa för alla, vilket vi har vetenskapligt stöd för.

Agera ansvarsfullt

Vi gör vårt yttersta för att minimera natur­resursförbrukningen samt erbjuda säkra arbetsförhållanden i hela vår värdekedja.

Stoppa klimat­­förändringarna

Probi förbinder sig att bidra till Parisavtalets 1,5˚C-ambition.

Vår vision är att förbättra människors hälsa och välbefinnande världen över 

Utgångspunkten för Probis nya hållbarhetsstrategi är bolagets vision att förbättra människors hälsa och välbefinnande över hela världen. I Probis dagliga arbete – från vår probiotikaforskning till tillverkning och nya sam­arbeten – sker därmed en betydande del av hållbarhetsarbetet. Strategin syftar till att hållbarhetsarbetet sker inom alla delar av verksamheten och lika strategiskt som övrig strategisk verksamhetsutveckling inom Probi. 

Hållbarhetsarbetet bedrivs i tre centrala områden inom vilka Probi fastställt ambitioner, mål och en handlingsplan. 

>

40

Marknader i världen

Med etablering i fler marknader bidrar Probi till ökat välmående i världen genom försäljning av kliniskt dokumenterad probiotika.

43

%

av tillfrågade leverantörer har signerat uppförandekoden

Senast 2025 ska alla våra leverantörer följa våra principer om säkerhet, trygghet och inkluderande miljöer för anställda.

-

10

%

minskade CO2-utsläpp

Vi minskade våra CO2-utsläpp med 10 % 2021 jämfört med 2020. Vår ambition är att halvera CO2-utsläppen i hela vår värdekedja till 2030.

Fördelning personal

Män, 50 %

Kvinnor, 50 %


Fördelning chefer

Män, 60 %

Kvinnor, 40 %


Fördelning ledningsgrupp

Män, 83 %

Kvinnor, 17 %