Probi Årsredovisning 2020

First in Probiotics

VD-ORD

Ett framgångsrikt år stärker möjligheterna till fortsatt tillväxt

Min ambition för ett år sedan var att Probi under 2020 skulle visa tvåsiffrig tillväxt. För att tydliggöra denna ambition formulerade vi under året nya finansiella mål. Det har varit ett mycket utmanande år som satt många av oss på prov. Jag är därför stolt och glad att vi nu visar att Probi verkligen är ett tillväxtbolag och avslutar detta år med en organisk tillväxt på 15 %. Vi nådde inte hela vägen till vårt lönsamhetsmål men många av de åtgärder vi gör, inom bland annat uppgradering av tillverkning, kommer visa att vi kan nå målet 2021.

 

”Jag är stolt och glad att vi åter är tillbaka på tvåsiffriga tillväxttal.”

 

Tom Rönnlund

Probi i korthet

Nettoomsättning MSEK

717

Rörelseresultat MSEK

124

EBITDA-marginal (1)

27

%

Medarbetare

176


Nettoomsättning

MSEK

Nettoomsättning

Rörelseresultat

MSEK

Rörelseresultat

EBITDA-marginal

%

EBITDA-marginal

Probiotika finns i alla delar av världen

Den globala marknaden för probiotiska kosttillskott utgör cirka 17 % av den totala marknaden för probiotika och omsatte cirka 5,9 miljarder Euro i konsumentledet år 2020 enligt Euromonitor. Marknaden för probiotiska kosttillskott, som har vuxit med i genomsnitt 8,6 % de senaste fem åren, hade en stark tillväxt på över 10 % 2020. Fram till 2025 förväntas marknaden ha en årlig tillväxt på 3,8 % enligt IPA (International Probiotics Association).

Marknad och produkter

Den globala marknaden för probiotiska kosttillskott omsatte cirka 5,9 miljarder EUR i konsumentledet år 2020. Största marknaden är USA där värdet av probiotiska kosttillskott uppgick till cirka 2 103 MEUR 2020. USA-marknaden för probiotiska kosttillskott hade en stark tillväxt på över 10 % 2020. Den näst största marknaden var Kina som uppgick till 656 MEUR. Italien är världens tredje största marknad med ett värde på 643 MEUR.

2103

1:a: USA

656

2:a: Kina

643

3:a: Italien

Försäljning probiotiska tillskott i världen

Nordamerika, 37%

APAC, 29%

EMEA, 28%

Övriga världen, 6%


Probis nettoomsättning per marknad

Region Americas, 79%

Region EMEA, 15%

Region APAC, 6%


Probis intäktsfördelning per kategori

Varuförsäljning, 98%

Royalty, 2%


Marknader

Marknadstrender

Probis produktområden

Hälsoområden

Strategi

Tillväxt

Probi ska vara ett tillväxtbolag och målet är att fördubbla omsättningen över tid.

För att uppnå målet att fördubbla vår storlek satsar vi stora resurser på att stärka marknadsnärvaron och öka våra marknadsandelar med fokus på våra ClinBac™-produkter. Försäljningstillväxten ska genereras från såväl utökade samarbeten med befintliga kunder som helt nya kunder. Detta kompletteras med långsiktiga strategiska partnerskap och förvärv inom områden som kompletterar eller stärker Probis affär. Under 2020 ökade vi försäljningen med 15 % till 717 MSEK. 20 % av tillväxten kom från helt nya kunder.

Ökning av ClinBac™ i USA

10

ggr

Ökning av nettoomsättng av ClinBac™-produkter i USA under 2020

Nya kunder

20

%

Av omsättningsökningen kommer 20 % från nya kunder

Tillväxt

15

%

Ökning nettoomsättning mot föregående år

Strategi

Innovation och utveckling

Vår drivkraft är att hitta och utveckla nya probiotiska lösningar som kan bidra till ett hälsosammare liv.

 

Vi är forskningsdrivna och utvärderar ständigt nya hälsoområden inom probiotika i samarbete med både industripartners och oberoende universitetsgrupper runt om i världen. Våra huvudsakliga forskningsområden inkluderar mag- och tarmhälsa, immunförsvar, benhälsa, stress och mental hälsa samt järnabsorption och kvinnohälsa. Vi tror starkt på kliniskt bevisade effekter och investerar kontinuerligt i prekliniska och kliniska studier för att dokumentera de positiva hälsoeffekterna av probiotika. Vi utför vår forskning med höga krav på etiska principer och följer självklart internationella och lokala regelverk.

Antal patent

416

Ett 30-tal nya patent godkändes under 2020.

Initierade studier 2020

3

Tre kliniska studier initierades 2020. Inom maghälsa, gut-brain och benhälsa.

Name Investeringar i FoU

42

MESK

Investeringar i forskning och utveckling 2020, motsvarande 6 % av nettoomsättningen.

Strategi

Tillverkning

Vår tillverkning är en komplex process som kräver kunskap, noggrannhet och skicklighet.

Med många års erfarenhet av ständiga förbättringar och noggrann processutveckling har vi idag en probiotikaproduktion av högsta kvalitet. De senaste två åren har vi investerat över 50 MSEK i vår produktion. Med våra produktionsanläggningar, som båda finns i USA, har vi en fullt integrerad produktionsprocess och kan erbjuda ett komplett utbud av probiotiska produkter genom kombinationen av egen tillverkning och externa produktionspartners. I vår anläggning i Redmond (Washington) sker probiotisk fermentering och frystorkning av probiotikakulturer. Därefter förädlas detta bulkpulver vidare genom blandning och produktion av de konsumentfärdiga slutprodukterna i vår anläggning i Lafayette (Colorado). Vi arbetar enligt GMP och har certifierats av myndigheter i respektive stat. Vi granskas regelbundet av våra kunder, samarbetspartners, myndigheter och oberoende tredjepartsrevisorer.

Investeringar i tillverkning

30

MSEK

Investeringar i tillverkningsanläggningar i USA under 2020, MSEK.

Antal anställda

114

Anställda i produktion och produktutveckling.

Produktionsanläggningar

2

Probi har två egna produktionsanläggningar i USA.

Våra fyra C

Credible - Experts in our field and with products that deliver

Confident - Bold in exploring new scientific and commercial paths and unafraid to challenge set ways of thinking

Clear - Transparent in all our dealings, both internally among ourselves and externally with partners and customers

Committed - Always willing to go the extra mile to ensure we and our products meet customer  expectations

Probis vision

 

Probi ska vara den innovativa, forskningsdrivna ledaren inom probiotika.

Vår ambition är att förbättra människors välbefinnande över hela världen.

Det är detta uppdrag som driver och inspirerar oss.

Probis hållbarhetsarbete

Varje avancerad probiotisk lösning börjar med en viktig men enkel fråga: Hur kan Probi förbättra människors hälsa och välmående? Med detta mål i åtanke letar Probi kontinuerligt efter nya insikter och perspektiv som leder till innovativa probiotiska lösningar.

-

6

%

Energikonsumtion, CO2

Elektricitet och gas används i produktionsprocesserna i tillverkningsenheterna i Probi USA. Totala kWh minskade med 8,4 procent från föregående år vilket beror på att vissa produktionssteg har outsourcats.

39

%

Andel kvinnliga chefer

Alla anställda oavsett kön, etnisk och religiös bakgrund har samma förutsättningar på Probi. Jämställdhet ska råda i samband med till exempel personalutveckling, lönerevision och föräldraskap. Probi strävar efter att ha så jämn könsfördelning som möjligt på olika positioner.

0

st

Fall av korruption

Probi bedriver sin verksamhet i många delar av världen och måste därför säkerställa att antikorruptionslagar och handelssanktioner efterlevs. Identifierade anställda som behöver kunskap kring gällande handelssanktioner har utbildats under året och inga överträdelser har rapporterats in under 2020.

Fördelning personal

Män, 49%

Kvinnor, 51%


Fördelning chefer

Män, 61%

Kvinnor, 39%


Fördelning ledningsgrupp

Män, 75%

Kvinnor, 25%